การเตรียมพร้อมสู่อนาคต – ผู้เรียน


การเตรียมทักษะสำหรับผู้เรียน  ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤต COVID-19
มีการกล่าวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี 12 ทักษะที่เหมาะกับนักเรียนในยุคนั้น 
โดยกำหนดออกเป็น ทักษะในการเรียน: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking),
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การสร้างความร่วมมือ (Collaboration),
การสื่อสาร (Communication) ทักษะในการเข้าใจและสื่อสารได้:
การสามารถในการสื่อข่าวสาร (Information literacy), การรู้สื่อ (Media literacy),
การรู้เทคโนโลยี (Technology literacy), ทักษะชีวิต:
ความสามารถในการยืดหยุ่น (Flexibility), ความเป็นผู้นำ (Leadership),
การเป็นผู้ริเริ่ม (Initiative), การสร้างผลผลิต (Productivity),
ทักษะทางสังคม (Social skills)