การสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร


คำว่า Employee engagement ได้รับการพูดถึงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา
เป็นความผูกพันที่พนักงานมีต่องาน และองค์กร 
ความผูกพันนี้เป็นการสร้างพลังและแรงจูงใจที่จะทำงานอย่างกระตือรือร้น 
เป็นการทำงานอย่างทุ่มเทนอกเหนือจากการทำงานตามปกติ 
เป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก อันเป็นสภาวะทางจิตใจ
ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในที่สำคัญของมนุษย์  นักจิตวิทยา
และนักพฤติกรรมศาสตร์ให้ความสนใจมากขึ้น