Trend โฆษณา online ในประเทศไทย


สำหรับประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 
ได้ประกาศตัวเลขมูลค่า โฆษณา online จาก agency ในประเทศไทยประมาณ 42 แห่ง 
ทำให้ทราบว่า  COVID ทำให้การใช้จ่ายทางโฆษณา online มีมูลค่า 19,600 ล้านบาท
เทียบกับ 2019 การเติบโตลดลง แค่ 3 % ทำให้หลายธุรกิจชะลอการลงทุน
และลดการใช้จ่ายทางด้านการโฆษณา . . .