Saudi Arabia ในอนาคต

ซาอุดิอาระเบีย เคยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และรายได้หลักของประเทศมาจากน้ำมัน 
แต่อนาคตอันใกล้นี้น้ำมันจะมีความจำเป็นต่อโลกน้อยลง  การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจ
พึ่งพาน้ำมันมาเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น  การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง และเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นเป้าหมายใหม่
ที่ก่อให้เกิด Vision 2030 รวมถึงการพยายามสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ให้กับประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ทะเลทรายเป็นไร่นาสีเขียว 
และการหาแหล่งอาหารจากภายนอกประเทศ
เพื่อค้ำประกันความมั่นคงด้านอาหารให้ประเทศ