Reform VS R.I.P.


เราจะสามารถกลับไปเป็นอย่างเดิมได้หรือไม่  หรือ เราอาจจะต้องจากลา 
จากการที่ตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน  แนวคิดในการจัดการกับ Next Normal
ของ McKinsey ที่มีมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 นั้นยังเป็นสิ่งสำคัญ 
ที่หลายองค์กรได้ย้ายตนเองมาสู่ระดับ reform หรือระดับที่ 5 แล้ว 
แต่หลายองค์กรก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร 
ซึ่งก็คงจะมีผลต่อการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
. . .