Branding การพัฒนาตราสินค้า


ตราสินค้า หรือ Branding มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการนั้น ๆ 
โดยเป็นความคิดรวบยอด ที่มีผลต่อผู้ซื้อ ที่มีต่อ ตัวตน
หรือบุคลิกภาพของสินค้าหรือบริการ 
แบรนด์จึงไม่ใช่แค่ ตราสินค้า (logo) หรือสโลแกน 
เป็นเรื่องของความรู้สึก ทัศนคติ การรับรู้  ที่โดดเด่น
สอดคล้องไปกับองค์กร  สินค้าหรือบริการ 
อันจะรวมไปถึงเป้าหมายของธุรกิจ…