อะไรเป็นมงคลในชีวิต


ไม่คบคนพาล ถือเป็นข้อแรก
เพราะคบคนเหล่านี้จะนำเราไปสู่ทางเสื่อม

คบบัณฑิต เป็นผู้รู้ คือ รู้รอบ รู้ทั่ว รู้ผิดชอบชั่วดี
แนะนำเราไปในทางที่ดี