หลากมิติเรื่องความรัก


ใครที่ไม่รู้เรื่องใด ๆ ย่อมไม่รักในสิ่งนั้น 
ใครที่ทำอะไรไม่เป็น ย่อมไม่อาจเข้าใจในสิ่งนั้นได้ 
ใครที่ไม่อาจเข้าใจในสิ่งใด ๆ ได้ ย่อมไร้ค่า 
แต่ใครที่อาจเข้าใจได้ ย่อมรักได้ ย่อมสังเกตได้ และเห็นได้ 
ความรู้ยิ่งเพิ่มพูนอยู่ภายในสิ่งใด  ความรักย่อมยิ่งพอกพูนในสิ่งนั้นเป็นทวี 
ใครที่จินตนาการเอาเองว่า  ผลไม้ทั้งปวงต่างสุกพร้อมกันกับสตอร์เบอรี่ฉันใด 
ย่อมไม่ประสีประสาในเรื่องราวของผลองุ่นฉันนั้น