สภาวะสมองเสื่อม


สภาวะสมองเสื่อม  เป็นกลุ่มอาการที่จากการทำงานของสมองที่มีความบกพร่อง 
ซึ่งโดยทั่วไปเรามักมองว่าเกิดในคนที่สูงอายุ  สังเกตได้จากความทรงจำในระยะสั้นเสีย 
แต่จะรวมถึง ความสามารถของสมองด้านอื่น ๆ เช่น การใช้ความคิด การตัดสินใจ
ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ  การเรียนรู้  การใช้ภาษา 
และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์