ว่าด้วยเรื่องคอร์รัปชัน (2)


การคอร์รัปชั่นวงเงินสูง  มีการใช้ตำแหน่งในการมิชอบของข้าราชการระดับสูง 
ซึ่งอาจทำได้ด้วยตนเอง หรืออาจจะร่วมมือกับนักธุรกิจ หรือนักการเมืองเป็นพันธมิตร 
เป็นคอร์รัปชั่นที่สมยอมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับ  ยากจะตรวจสอบ 
และส่งผลเสียต่อสังคมวงกว้าง  เพราะใช้ทรัพยากรสาธารณะมาก