วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21


การเริ่มต้น  โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบใหม่ 
การแบ่งปันความคิดทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย 
เมื่อข้อมูลทะลักการคัดกรองจึงเกิดคุณค่า 
และการนำสิ่งต่าง ๆ มาผสมผสานจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม 
ทำให้เกิด content ใหม่  และการปฏิสัมพันธ์และ sensor มากมาย
ที่ช่วยในการตรวจและติดตามเรื่องต่าง ๆ  เพื่อเข้ามาสู่อุปกรณ์ติดตัว
เพื่อช่วยในการติดตามการรักษาแก่ผู้ป่วย 
นำมาซึ่งสิ่งสำคัญ คือ คำถาม  เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เรากำลังต้องการ 
การหาคำถามสำคัญในการตอบสนองต่อสังคมในอนาคต 
จึงเป็นการเริ่มต้นใหม่ของวิถีชีวิตใหม่