มองหามุมดีจาก COVID


การเตรียมรับพฤติกรรมใหม่ Next normal เช่น ด้านสุขอนามัย (การหมั่นล้างมือ 
การเว้นระยะห่างทางสังคม การอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที่เมื่อกลับเข้าบ้าน 
การทานอาหารหม้อใครหม้อมันในสุกี้) กระแส work from home
ซึ่งเป็นทิศทางใหม่ที่ลดต้นทุนการเดินทาง และต้นทุนของบริษัท 
เพิ่มผลิตผล  การใช้พฤติกรรม online ต่าง ๆ
ซึ่งจะมีผลออกมากอีกมากมาย รวมทั้ง virtual reality
. . .