ภูมิคุ้มกันทางอารมณ์


วิชาภูมิคุ้มกันทางอารมณ์  เป็นวิชาที่สอนเรี่องการจัดการระบบความคิด 
ให้เราแยกความคิดเป็นส่วน ๆ โดยให้เราจดความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไว้ 
แล้วมาแยกความคิดไหนที่ดี และไม่ดี  เราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราคิดอะไรบ้าง 
ส่วนใหญ่ดีหรือไม่ดี  ไปยังขั้นต่อไปที่จะจัดการอย่างไร
กับความคิดบางประเภทที่เราไม่ต้องการให้ออกไปจากเรา