The Great Resignation


Luciana Paulise  กล่าวถึงทิศทางการทำงานจาก 2021
Work Trend Index ที่ทำโดย Microsoft พบว่า
พนักงานกว่า 41 % ของแรงงานพร้อมที่จะออกจากงานภายในปีนี้ 
และแม้แต่กรมแรงงานของสหรัฐเองก็รายงานว่ากว่า 4 ล้านคน
ออกจากงานในเดือนเมษายน 2021 และเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า
Great Resignation