ปกติต่อไป Next Normal : ภาพทั่วไป


คำว่า “ปกติต่อไป” หรือ “Next Normal
เป็นคำที่ถูกนำมาใช้โดย McKinsey ซึ่งจะเป็นเหตุจากผลของ COVID-19
ที่ช่วงก่อนเกิดจะเรียกว่า New Normal
แต่หลังจาก COVID จะเรียกว่า Next Normal 
โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่าง ๆ ที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก
เพื่อที่จะทำให้ตนเองกลับมาแข็งแรงใหม่อีกครั้ง 
และสัมพันธ์กับการเปลี่ยนตนเองให้เข้าสู่ digital และ online platform
และจะต้องเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
รวมถึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีเขามาร่วมจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น