ปกติต่อไป Next Normal : กับประเทศไทย


การศึกษาจาก Future Tales Lab โดย MQDC
ชื้ให้เห็นผลกระทบสังคมในอนาคต
หลังพ้นภาวะ COVID-19 ที่สังคมไทยควรตั้งรับ
ได้แก่ Social structure,
Global Emotional Crisis & Touchless Society,
Public Space with Health Factor,
Prioritizing Space Over Convenience,
Last Mile & Next Hour Logistic,
Wearable Device, . . .