บทเรียนจากผู้บริหาร


ผู้บริหารส่วนใหญ่ทั้งในไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญกับ 3P
คือ  Performance ผลงาน  ผลิตภัณฑ์  จุดขายหรือจุดแข็ง 
Profit การทำกำไร  ถ้าไม่มีกำไร ธุรกิจจะอยู่ไม่ได้
People การดูแลคน  และทำอย่างไรให้คนมาช่วยอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อทำให้เกิดความสำเร็จ . . .