บทบาทของรัฐในการช่วยการท่องเที่ยวยุค COVID


ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 ที่เห็นการระบาดระลอกใหม่ของ COVID
ซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างมาก  ทั้งในด้านสาธารณสุข 
ด้านเศรษฐกิจ  ขวัญกำลังใจ ฯ  ซึ่งหลายส่วนเริ่มกลับมามองว่า 
รัฐควรจะมีบทบาทช่วยอะไรได้บ้าง  โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว 
ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินการไปหลายส่วนที่ดีแล้ว  เช่น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน 
การช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการเงิน ฯ 
แต่มีอีกบางเรื่องที่หลายฝ่ายต้องการให้รัฐช่วยดำเนินการต่อ…