ความเสี่ยงของโลก 2021 จาก WEF


รายงานของ World Economic Forum ที่จัดขึ้นนี้ชี้แจงผลที่เกิดขึ้นของโลกในช่วง COVID  รวมถึงการนำมาสู่ความเสี่ยงในปี 2021 ซึ่งมีหลายหัวข้อ ซึ่งมีการสำรวจการตระหนักรู้ในผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้าง อาทิ
ความเสี่ยงระยะสั้น  คงไม่พ้นด้านการติดโรค  การตกงาน  ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ  ความปลอดภัยในกิจกรรม online  ความไม่เท่าเทียมทางด้านดิจิทัลในด้านการเข้าถึง  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยาวนาน  ความเสี่ยงจากผู้ก่อการร้าย  ความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่  ความร่วมมือของสังคมล่มสลาย  สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ถูกทำลาย
ความเสี่ยงระยะกลาง 3-5 ปี  ปัญหาของเศรษฐกิจฟองสบู่ที่อาจจะแตกตัว  การเปลี่ยนแปลงของระบบ IT  ภาวะของราคาที่เปลี่ยนแปลง  การล่มสลายของสินค้า commodity  วิกฤติจากหนี้สิน  การร่วมมือกันระหว่างรัฐล่มสลายและความขัดแย้งระหว่างรัฐ  การปลอดภัยในระบบ online ความเท่าเทียมในการเข้าถึง ธรรมาภิบาลในด้านเทคโนโลยี  ความขัดแย้งของโลกในลักษณะขั้วและการหวงทรัพยากร
. . .