ความสุขที่คนไทยควรเข้าใจ


หลายบทเรียนในชีวิต  เมื่อเกิดขึ้นแล้ว  เสมือนการทำให้เราตาสว่าง (enlighten)
และยากที่จะเหมือนเดิม  แต่เพียงเรามิได้ทุกข์ร้อนกับมันมากเท่านั้น 
เพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม 
ดั่งคำพระพุทธเจ้า ที่กล่าวถึง โลกังอนิจจัง 
นั่นคือ โลกนี้ไม่เที่ยงแท้  มีความทุกข์เข้ามากระทบเราบ้าง 
เมื่อเราปล่อยผ่าน  มันก็เพียงมาแล้วก็ไป 
โรคภัย และปัญหารวมทั้งตัวเรานั้นเป็น..อนัตตาติ