ความตายและอมตะ ตอน 1


การสวดพระอภิธรรมเป็นการสนองพระคุณของมารดาบิดา ตามแบบอย่างที่พระจริยาวัตร
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดา
ที่ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว  เป็นการสืบทอดประเพณีมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ ล้านนา สุโขทัย
จนมาถึงรัตนโกสินทร์  โดยบทสวดนี้ไม่กล่าวถึงบุคคล  มีเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้ง
แม้จะฟังคำแปลก็ยังเข้าใจได้ยาก  แต่เปรียบเสมือนรากแก้ว 
การฟังแม้จะไม่รู้เรื่องก็สามารถวางใจให้เกิดมหากุศลจิต โดยสำรวมตั้งใจฟัง ไม่เบื่อหน่าย ไม่สนทนาแข่งกับเสียงสวด