ข้าวยากหมากแพง


คำว่าข้าวยากหมากแพง ถือเป็นสำนวน
โดยหมายถึง ข้าวหาได้ยากมีราคาแพง  และผลไม้มีราคาแพง 
ในภาวะที่การผลิตไม่ได้ผลหรือเกิดภัยธรรมชาติ 
ทำให้ข้าวมีปริมาณน้อยและหาได้ยาก  ข้าวก็จะมีราคาแพง
เมื่อข้าวมีราคาแพง หมากผลไม้รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ก็จะมีราคาแพง 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคใหม่ มักจะสัมพันธ์กับ น้ำมันแพง
ทำให้สินค้าอื่น ๆ ราคาแพง ไปตามกัน