การเปลี่ยนแปลงสำหรับสังคมผู้สูงวัย


การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของประเทศไทย  ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2561
ซึ่งเริ่มมีประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60-64 ปี มีสัดส่วนถึง 6 % 
และที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีสัดส่วน 12 %
โดยเมื่อรวมกันแล้วประมาณ 18 %
และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์ในปีนี้ หรือ 2564 
. . .