การเตรียมพร้อมสู่อนาคต – การศึกษา


การเตรียมการสู่อนาคต (future readiness) เป็นคำที่มีการกล่าวถึงมากขึ้น
ในช่วงวิกฤตโรคอุบัติใหม่ COVID-19 เนื่องจาก  วิกฤตการณ์นั้น
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวอย่างรุนแรงในการดำรงชีวิต 
ทั้งในด้านธุรกิจ  สังคม  รวมไปถึงทางด้านการศึกษา  จากการที่ถูก lock down
หรือการกักตัวอยู่กับบ้าน หรือในพื้นที่กักตัว 
ทำให้การเรียนรู้ตามปกติที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสำหรับเด็ก 
ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก 
สำหรับคนไทย ที่ไม่คุ้นเคยกับการเรียน online หรือเรียนทางระบบ internet
กลายเป็นสภาวะปกติใหม่ (New Normal)ที่จะต้องคุ้นชินในเวลาอันสั้น