การเตรียมการสำหรับโลกหลัง 2020


นอกจากเทคโนโลยีแล้ว การเตรียมการสาหรับคนทั่วไป
ด้วยการเพิ่มศักยภาพตนเองด้วยการหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
การเปิดใจกว้าง การฝึกความอดทน
และการสมาคมกับคนที่มีศักยภาพ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
โดยเคยมีการถาม Bill Gates ว่า หากให้พูดคำเดียว
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสาคัญในชีวิต เขาตอบว่า การอ่าน
และมีคนติดตามการอ่านหนังสือของเขา 5 เล่มกันทุกปี
. . .