การอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน 2


หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรค COVID-19
ซึ่งมีความไม่แน่นอน ผันผวน ซับซ้อน และยากที่จะคาดเดาได้ 
ส่งผลให้การที่จะอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
ทำให้การมองโลกด้วยแว่นสายตาเดิม ๆ ที่เราคาดหวังและคิดไว้
อาจจะไม่เป็นไปตามนั้น