การสร้างโครงสร้างของความคิด


“When you know how to think,
it empowers you far beyond those who know only what to think.”
เมื่อเรารู้วิธีที่จะคิด  มันจะทำให้เราห่างไกลจากจุดเดิมที่เป็นเพียงรู้ว่าเราคิดอะไร