การละเลยความระวังในระหว่างการระบาด


การละเลยความระวังในระหว่างการระบาดของโรคระบาดต่าง ๆ
ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Pandemic Fatigue
ซึ่งหมายถึงการย่อหย่อนต่อการระมัดระวัง หรือการควบคุมเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค 
มักจะเกี่ยวข้องกับการพยายามควบคุมการระบาดนั้นอย่างยาวนาน 
และการขาดกิจกรรมที่จะให้คนมีส่วนร่วม  ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเบื่อ
และอาจจะเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้า 
ส่งผลให้คนเราเพิกเฉย หรือละเลยต่อการป้องกัน
และก่อให้เกิดการติดเชื้อในภาวะของการระบาดกลับมาได้ใหม่ 
ซึ่งเห็นได้ชัดในภาวะ COVID 19 ที่เกิดสภาวะนี้ในหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยด้วย