การกำจัดขยะที่เป็นเศษอาหาร


ขณะที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติก 
แต่ยังมีอีกวิกฤติที่เป็นภัยเงียบ คือ อาหารเหลือทิ้ง
อันนำมาซึ่งปัญหา ขยะล้นบ่อ  แม้จะย่อยสลายได้
และมีวงจรชีวิตที่ไม่ยาวนานเท่าพลาสติก 
แต่การฝังกลบขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมหาศาล
ทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อย 
อันเกิดจากการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (anaerobic decomposition)
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกาซเรือนกระจก