COVID-19 มกราคม 2564


นอกจากเรื่องการระบาดในประเทศแล้วนั้น  ยังมีเรื่องของการกลายพันธุ์ของเชื้อ 
โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรที่มีการแพร่กระจายรวดเร็วกว่าเดิม 70 %
ทำให้มีการยกเลิกการบินไปสหราชอาณาจักร
และไม่ยอมรับผู้ที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักรในหลายประเทศในยุโรป 
แต่กลุ่มนี้ยังไม่น่ากังวลมากนัก เพราะไม่มีรายงานการดื้อยา 
แต่มีการกลายพันธุ์จากอีกที่หนึ่ง คือจากแอฟริกาใต้ 
ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นี้  Scott Gottlieab อดีตผู้อำนวยการสำนักอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา รายงานการทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ Bloom Lab
พบว่า สายพันธุ์นี้มีศักยภาพในการยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาที่เคยใช้มาจะไม่ได้ผล 
และมีแนวโน้มที่จะทำให้วัคซีนที่ใช้ป้องกันไม่ได้ผล 
และยังพบอีกว่าแพร่ได้ง่ายและเร็วกว่าสายพันธุ์ย่อยของอังกฤษ
. . .