Burn Out Syndrome ภาค 1


อาการเบื่องาน หมดแรงในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของอาการจากการทำงาน 
ซึ่งถูกกำหนดในมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการกำหนดใน ICD 11
(International Classification of Diseases) เป็นการกำหนดว่า
ปัจจัยที่มีผลกระทบกับสุขหาพ  ซึ่งมาพบกับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อมาขอรับบริการ โดยไม่ได้ถือว่าเป็นการเจ็บป่วย หรือเป็นปัญหาทางสุขภาพ 
มีการกำหนดนิยมว่า เป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเรื้อรังในที่ทำงาน 
สัมพันธ์กับความไม่สำเร็จในการจัดการ . . .