3 คำถามที่ควรถาม เวลาไม่สบายใจ


หลังจาก COVID เกิดขึ้นมา  เราจะเผชิญกับความไม่สบายใจค่อนข้างบ่อย 
โดยเริ่มต้นจะมีความกังวลทางด้านการสาธารณสุข 
และช่วงหลังนี้จะเป็นความไม่สบายใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น 
เรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างเยอะ  
COVID นี้เองที่ทำให้โลก และเราเริ่มเห็นว่า…
อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญ และไม่สำคัญในชีวิต