ไขข้อข้องใจเรื่องวัคซีนโควิด


ข้อมูลในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ได้รับวัคซีนชนิด mRNA
และ AstraZeneca ตัวเลขการติดเชี้อใหม่ไม่นิยมรายงานกันแล้ว 
แต่จะติดตามเฉพาะในกรณีที่มีการเข้าโรงพยาบาล และเสียชีวิต 
เพราะทำให้ประชาชนไม่วิตกกังวลกัน 
เพราะวัคซีนสามารถควบคุมอาการของโรคได้ดี  ไม่ใช่คุมการติดเชื้อ 
สรุป คือ มีการติดเชี้อแต่อาการไม่รุนแรง 
ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อเดิมที่ว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ