แนวคิดการดูแลตนเองในสงคราม COVID


สงครามโควิทนี้ ข้าศึกไม่ใช่คนที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
แต่เป็นไวรัสโคโรนา  ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า ข้าศึกไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง
และเคลื่อนไหวไม่ได้  มีทั้งการรบที่เป็นรูปแบบ และการรบแบบกองโจร 
ซึ่งเราเห็นแล้วจากการที่รบเป็นรูปแบบ คือ การแพร่ระบาดที่ให้เราเห็นแล้ว
ในการระบาดในปี 2563 ทั้งที่เกิดในประเทศจีน  อิหร่าน  สหราชอาณาจักร 
สหรัฐ  อิตาลี  และไทย . . .