เหตุการณ์อาจเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112


ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ในประเทศใดประเทศหนึ่ง
มักจะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆบนพื้นที่โลก
และมักเกี่ยวพันทั้งทางด้านเทคโนโลยี  การปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ 
บทความนี้จึงพยายามนำเหตุการณ์ที่เห็นว่าอาจเกี่ยวเนื่อง
มาร้อยเรียงก่อนและหลังประมาณ 100 ปี ในช่วง ร.ศ.112
มาให้เห็นความสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีความสัมพันธ์กันก็ได้ 
ทั้งนี้ขึ้นกับผู้อ่านจะพิจารณา