เส้นทางสายไหม ใหม่


เส้นทางสายไหมใหม่นี้
นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประชาคมโลก 
เนื่องจากเป็นนโยบายการพัฒนาที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
และเป็นนโยบายที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากที่สุดของโลก 
โดยพาดผ่าน 65 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียกลาง เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง อาฟริกาเหนือ และยุโรป 
โดยมีประชากรรวมในพื้นที่คิดเป็น 62.5 % ของประชากรทั้งโลก 
และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP รวมกันคิดเป็น 30 % ของ GDP โลก
. . .