เมื่อชีวิตถึงตาจน


ทฤษฎีระยะเวลาของการก้าวผ่านการสูญเสีย 
ทฤษฎีนี้อยู่ในหนังสือ On Death and Dying
ของ Elizabeth Kubler Ross  โดยแบ่งความรู้สึก
และระยะออกเป็น 5 ระยะเมื่อเราสูญเสียใครสักคน
. . .