อาศรม ๔


เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้น ให้น้อมเข้ามาพิจารณาว่า…
ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 
และกรรมทุกอย่างย่อมให้ผลเสมอแม้เรื่องเล็กน้อย 
เราทำสิ่งใดย่อมได้รับผลกรรมตามนั้น 
ตามจิตใจและเตรียมพร้อมกับการเจ็บป่วย
และการจากลาจากโลกนี้ไป 
ฝึกสละสิ่งของ และสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เสมอ