สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวหลังโควิด


การมองในระยะยาว  โดยกล่าวถึงการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังโควิด 19 อย่างไร
ความท้าทายแรก คือ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ 
ภาครัฐควรจะเป็นผู้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนภาครัฐ 
แต่รัฐไทยมีหนี้สาธารณะค่อนข้างสูง 60 % ของ GDP 
และในภาวะที่ GDP ตกต่ำลง จากการที่อัตราการขยายตัวลดลง 
. . .