ว่าด้วยเรื่องคอร์รัปชัน


คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้รับความไว้วางใจให้มาในทางที่มิชอบ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง 
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ต้องตบมือสองข้างถึงจะดัง 
จะต้องมีสองฝ่าย คือ อุปสงค์ กับอุปทานเสมอ 
. . .