รูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ


สำหรับประเทศไทย  การฟื้นตัวคงไม่แตกต่างกับสหรัฐ ฯ และในโลก
คือ การฟื้นตัวรูป K-Shape โดยกลุ่มที่จะมีการฟื้นตัวได้เร็ว 
เป็นผลจากการปรับตัว หรือธุรกิจในทิศทางนี้ให้การสนับสนุน 
เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค  ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ 
ธุรกิจจัดส่งอาหาร  การขายอะไหล่จักรยานยนต์  
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจเกี่ยวกับอิเลกทรอนิกส์
และการซื้อขายสินค้าผ่าน social media . . .