ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep.5 ระเบียบใหม่จากจีน


จีนได้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นตัวจักรสำคัญ 
สอดคล้องกับแนวทางตั้งแต่ปี 1990 ของสหรัฐ  คือเน้นแนวทางเศรษฐกิจ 
โดยมียุทธศาสตร์ EMOCC
(E=economic เศรษฐกิจ 
M=mental สร้างความเชื่อใหม่  สลายศรัทธาเดิม 
O=organization สร้างกระแส  ทำลายระบบการเมือง 
C=cash value ทำลายค่าของเงิน 
และ C=cash control การควบคุมระบบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ) 
ด้วยการสร้างยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt Road Initiative)
เป็นการเชิญหลายประเทศเข้าร่วมแผนการเพื่อสร้างความเจริญร่วมกัน 
และแนวทางของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
และแหล่งทุนทางเลือกให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย