ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep.3 การเปลี่ยนผ่าน


100 years Marathon ของจีน  ในการวาง 1952 ของรัฐบาลจีน 
โดยทำให้จีนกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก 
เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ดี  และการดำเนินการให้ได้ตามยุทธศาสตร์ 
พร้อมที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย
จีนมีการเปลี่ยนตนเองไปสู่ new economic
และวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อไปอยู่ในกระแสของโลก