ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep. 1 จุดเริ่มต้น


คำว่า “ระเบียบโลกใหม่” นั้น 
น่าจะเริ่มจาก  นักยุทธศาสตร์ตะวันตก มองว่า
ภัยคุกคามอันเกี่ยวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอัตราเร่ง 
ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรที่เป็นตัวสร้างความปั่นป่วน
และปัจจัยแปรให้กับระบบเศรษฐกิจโลกโดยรวมจนไม่อาจคาดเดาได้ 
การแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์  การก่อการร้ายสากล 
ปัญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถปล่อยปละให้ประเทศต่าง ๆ ในโลก
ดำเนินการกำหนดนโยบายในแบบเป็นอิสระของตนเองได้อีกต่อไป 
ต้องมีการจัดระเบียบเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดนโยบายกันภายใต้ระเบียบโลกใหม่