ระเบิดเบรุต ให้อะไรบ้าง


สำหรับทางสุขภาพแล้ว 
ไม่เพียงแต่คลังสินค้า  การซ่อมแซมบ้าน 
หรือการดำเนินการเกี่ยวข้องกับประกายไฟในบ้าน  ที่ทำงาน หรือคลังสินค้า 
ควรจะต้องมีความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น
หากมีวัสดุไวไฟ  หรือสารเคมีที่มีละออง  ไอ ของสารเคมีที่มีโอกาสติดไฟได้ง่าย