ยุคการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรม


การเปลี่ยนแปลงในช่วงถัดมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงอุตสาหกรรม
เกิดเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1760-1860 เมื่อการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม 
การผลิต  คมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม