ประเทศไทยจะไปทางไหน 2


ประเทศไทยจะไปทางไหนดี
หากเรามองทางด้านการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
โดยจะมองว่า
เราจะช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่แบบเดิม
หรือ เราจะช่วยธุรกิจรายย่อย
และหากจะช่วยจะทำอย่างไร…