ดอกเบี้ยกับเศรษฐกิจโลก


การใช้เงินในปัจจุบัน ควรจะต้องมีวินัยในการใช้เงิน 
เป็นการใช้เงินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
การสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายเงิน 
ไม่ใช่เพียงการให้เงินเพื่อก่อให้เกิดการรั่วไหล
และไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
. . .