คาดการณ์เรื่องน้ำปี 2564


จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ที่ประเทศไทยพบกับภาวะน้ำแล้ง 
โดยเฉพาะในปี 2563 ที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูง 
ทำให้น้ำในเขื่อนต่าง ๆ เหือดแห้งไปอย่างมาก 
ทำให้ภาคเกษตรมีความกังวลกับภัยแล้ง  ขณะที่กำลังเกิดน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ 
แต่การทำการเกษตรยุคใหม่  จะต้องมีการติดตามข่าวสารเรื่องน้ำจากธรรมชาติ 
ทั้งจากน้ำฝน  และดำเนินการเก็บกักน้ำฝนให้พอเพียงกับความต้องการ 
ด้วยการทำบ่อเก็บน้ำ  รวมถึงการศึกษาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 
ซึ่งอาจจะช่วยได้ทั้งการเก็บกักน้ำ
รวมถึงการผันน้ำให้ออกจากพื้นที่เมื่อมีปริมาณน้ำมากเกิน