ความเป็นไทย – การบริโภค


อาหารไทยขนมไทย ซึ่งดูเสมือนเป็นของที่คู่มากับชนชาติไทย 
แต่จากสมัยสุโขทัย เรามีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ
คือ จีน และอินเดีย  ทำให้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ด้านอาหารการกินร่วมไปด้วย
และหลังจากนั้นก็มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก 
จึงยิ่งรับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชนชาติต่าง ๆ
มาดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ และนิสัยการบริโภคของตน 
จนอาจทำให้คนในรุ่นหลัง ๆ สับสนในความเป็นมา  กับความเป็นไทย